Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam
Trang chủ » QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ

QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, địa chỉ và địa vị pháp lý

 1. Tên gọi: Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam.
 2. Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA – Sau đây gọi tắt là Hiệp hội) hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội.
 3. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Cyber Security Assessment and Audit Club (viết tắt là VSAC).
 4. Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam có trụ sở chính tại: 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội.
 5. Địa chỉ website chính thức của Câu lạc bộ là: http://vsac.vn

 Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. VSAC hoạt động nhằm giúp các thành viên của Câu lạc bộ và cộng đồng nâng cao kiến thức trong lĩnh vực dịch vụ an toàn thông tin (ATTT).
 2. VSAC hoạt động nhằm thúc đẩy thị trường dịch vụ ATTT ở Việt Nam phát triển và có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ

 1. Phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT ở Việt Nam.
 2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, đánh giá ATTT của Nhà nước; Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá và kiểm định ATTT của Hiệp hội.
 3. Chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT  của các thành viên Câu lạc bộ và cộng đồng. 
 4. Hỗ trợ các thành viên trong Câu lạc bộ đánh giá chất lượng các dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT theo đề xuất của thành viên.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Tổ chức của Câu lạc bộ

Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ gồm: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các bộ phận chuyên trách:

 1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên
 2. Các bộ phận chuyên trách gồm: các cá nhân do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định
  1. Ban Thư ký: có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của Ban Chủ nhiệm CLB.
  1. Ban Kiểm soát: kiểm tra, giám sát các hoạt động của Thành viên trong CLB, đảm bảo đúng Quy chế.
  1. Tổ chuyên gia: hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của CLB.

Điều 5. Thành viên

 1. Các nhóm thành viên

Thành viên CLB là hội viên VNISA, bao gồm thành viên sáng lập, thành viên danh dự và thành viên thông thường.

 • Thành viên sáng lập: là các thành viên có tên trong Quyết định thành lập Câu lạc bộ.
 • Thành viên chính thức: Là các tổ chức, cá nhân còn lại trong Câu lạc bộ trừ thành viên danh dự.
 • Thành viên danh dự: Là các cá nhân, tổ chức do Ban chủ nhiệm đề xuất kết nạp, thành viên danh dự được miễn phí hoạt động của CLB và được hỗ trợ đóng phí của Hiệp hội ATTT Việt Nam.
 • Quyền của Thành viên
 • Được cấp Giấy chứng nhận Thành viên Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT Việt Nam.
 • Được hỗ trợ xây dựng và phát triển mở rộng thị trường dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT một cách bền vững, lành mạnh theo quy định của pháp luật.
 • Được hỗ trợ các vấn đề về chuyên môn khi cần thiết.
 • Được tham gia các chương trình cập nhật, phổ biến về chuyên môn do CLB tổ chức.
 • Được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
 • Được hỗ trợ đánh giá chất lượng các dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT cung cấp ra thị trường.
 • Nghĩa vụ của Thành viên
 • Tuân theo Quy chế của Câu lạc bộ, các quyết định của Ban chủ nhiệm và các quyết định chung của Câu lạc bộ.
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Đóng Quỹ hoạt động đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Thủ tục đăng ký Thành viên

Các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành Thành viên của Câu lạc bộ làm thủ tục xin gia nhập Câu lạc bộ và đóng chi phí liên quan theo quy định.

 1. Với Thành viên là Tổ chức, Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gồm có : 
  1. Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ do Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.
  1. Bản sao Giấy phép cung cấp dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá ATTT do Bộ TTTT cấp còn hiệu lực.
  1. Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT
  1. Bản Lý lịch trích ngang của người đại diện.
   1. Với Thành viên là Cá nhân, Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gồm có:
  1. Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ.
  1. Bản khai năng lực Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT
  1. Bản Lý lịch trích ngang của bản thân.
   1. Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gửi về Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ qua trụ sở chính. Sau khi được Ban Chủ nhiệm xem xét và chấp thuận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra quyết định công nhận và thông báo bằng văn bản cho thành viên mới.
 2. Đại diện của Thành viên

Thành viên tập thể (là Tổ chức) được cử người đại diện thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ Thành viên. Khi có thay đổi về người đại diện, cần thông báo bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB.

 • Quy định về việc khai trừ và dừng tham gia Câu lạc bộ
 • Các thành viên trong CLB khi muốn dừng tham gia CLB cần thông báo bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB.
 • Ban chủ nhiệm có quyền thực hiện khai trừ thành viên nếu vi phạm Quy chế của Câu lạc bộ.

Điều 6. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

 1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) có nhiệm kỳ hoạt động là 2 năm. Ban chủ nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên bao gồm Đại diện của các Thành viên sáng lập. Hai năm một lần, Hội nghị thành viên sẽ thực hiện bầu lại Ban Chủ nhiệm và đề xuất Chủ tịch VNISA phê chuẩn.
 2. Cơ cấu Ban Chủ nhiệm bao gồm:

– 01 Chủ nhiệm Câu lạc bộ: là người điều hành cao nhất đối với mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm là 2 năm

– 02 Phó Chủ nhiệm: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc của mình được giao.

– Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ: chịu trách nhiệm làm đầu mối, thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm trực tiếp phụ trách.

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm
 • Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của CLB.
 • Ban Chủ nhiệm đề ra phương hướng, chiến lược phát triển; lập kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho Câu lạc bộ.
 • Ban Chủ nhiệm Quyết định việc kết nạp, khai trừ thành viên trong CLB.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm

– Chuẩn bị nội dung, triệu tập họp bất thường hoặc Hội nghị thành viên Câu lạc bộ định kỳ.

– Phân công công việc của CLB cho các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB thực hiện.

– Báo cáo kết quả hoạt động của CLB đến Hội nghị thành viên và Hiệp hội (định kỳ 06 tháng/lần).

Điều 7. Hội nghị thành viên 

 1. Hội nghị thành viên được triệu tập 2 năm/lần, với thành phần tham gia bao gồm tất cả các thành viên của CLB (trừ thành viên danh dự). Hội nghị đột xuất được triệu tập theo Quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 2. Nội dung của Hội nghị thành viên:
 3. Ban Chủ nhiệm CLB báo cáo kết quả hoạt động thường niên.
 4. Nghị quyết về định hướng, chiến lược hoạt động, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ.
 5. Bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (thực hiện 2 năm/ lần).
 6. Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 8. Nguyên tắc thu, chi tài chính

 1. Câu lạc bộ được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về tài chính.
 2. Hội nghị thành viên biểu quyết nguyên tắc thu, chi tài chính cơ bản của Câu lạc bộ, trên cơ sở đó Ban Chủ nhiệm ấn định mức thu Quỹ và mức chi cụ thể hàng năm để đảm bảo các mặt hoạt động của Câu lạc bộ.
 3. Tài sản của Câu lạc bộ là các phương tiện phục vụ cho công tác điều hành của Câu lạc bộ, được mua sắm từ nguồn tài chính của Câu lạc bộ hoặc do các tổ chức cá nhân biếu tặng, ủng hộ. Toàn bộ tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được thực hiện theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, tự trang trải và tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Nguồn kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ 

 1. Quỹ câu lạc bộ do các thành viên tham gia đóng góp;
 2. Hỗ trợ của VNISA (nếu có);
 3. Các khoản biếu, tặng, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 4. Các khoản thu khác từ các hoạt động hợp pháp của Câu lạc bộ;

Điều 10. Các khoản chi

 1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ (phụ cấp, chi phí hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, đối ngoại…);
 2. Mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư cần thiết;
 3. Các khoản chi khác: theo Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm

Điều 11. Việc đóng Quỹ Câu lạc bộ

 1. Mức đóng Quỹ của Câu lạc bộ sẽ được Hội nghị thành viên quyết định trong Hội nghị hàng năm.
 2. Thời gian đóng Quỹ thực hiện theo Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

 1. Mọi Thành viên Câu lạc bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Câu lạc bộ;
 2. Việc sửa đổi bổ sung và thông qua Quy chế Câu lạc bộ do Hội nghị thành viên quyết định;
 3. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế Câu lạc bộ.
 4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các Thành viên kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và trình Hội nghị thành viên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.