Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Giới thiệu câu lạc bộ

Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam (VSAC) được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) thành lập với 8 thành viên sáng lập gồm Viettel, CMC, FPT, BKAV, VNCS, CyRadar, HPT và MISOFT.

Là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA, Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam bao gồm các thành viên thuộc VNISA hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, tư nguyện tham gia Câu lạc bộ và tuân thủ Quy chế của Câu lạc bộ.

Lĩnh vực hoạt động

Đánh giá ATTT website từ bên ngoài
Đánh giá ATTT mã nguồn website/ứng dụng
Đánh giá ATTT ứng dụng trên di động
Đánh giá ATTT hệ thống mạng từ bên ngoài
Đánh giá ATTT cấu hình thiết bị mạng
Đánh giá ATTT cấu hình máy chủ ứng dụng
Đánh giá tổng thể về ATTT
Đánh giá ATTT thiết bị IoT
Đánh giá về chính sách, quy định đảm bảo ATTT
Rà soát mã độc
Kiểm định ATTT cho hệ thống thông tin

Tin tức hoạt động

Thành viên câu lạc bộ

vcs cyradar bkav vncs hpt misoft cmc fis vnpt